Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca3(PO4)2 ra Ca(H2PO4)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3(PO4)2 + H2SO4 => Ca(H2PO4)2 + CaSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 01:20:00am