Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CO2 ra C

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra C (cacbon) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2Mg + CO2C + 2MgO

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + CO2 => C + MgO  

Phương trình số #3

4Al + 3CO22Al2O3 + 3C

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CO2 => Al2O3 + C  

Advertisement

Phương trình số #4

4Na + CO2C + 2Na2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + CO2 => C + Na2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:52:43am