Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H5NH3Cl ra C6H5NH2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua) ra C6H5NH2 (anilin) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

C6H5NH3Cl + CH3NH2C6H5NH2 + CH3NH3Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5NH3Cl + CH3NH2 => C6H5NH2 + CH3NH3Cl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 03:25:28pm