Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

As2O5 có tác dụng với Li2HPO4 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới As2O5 và Li2HPO4

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả As2O5 (Diarsen pentoxit) tác dụng với Li2HPO4 (Diliti hidrophotphat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


S O As S2 As2O5 As I2 Li P O H Li2HPO4 I HPO4 PO4
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

As2O5 (Diarsen pentoxit)

Tên Tiếng Việt: Diarsen pentoxit

Tất cả phương trình hóa học có As2O5 là chất tham gia


5H2S + As2O5 → 5H2O + 2S + As2S3As2O5 → O2 + As2O36NaOH + As2O5 → 3H2O + 2Na3AsO45C + 2As2O5 → 5CO2 + 4As

Tất cả phương trình hóa học có As2O5 là chất sản phẩm

2H3AsO4.0,5H2O → 4H2O + As2O5

Li2HPO4 (Diliti hidrophotphat)

Tên Tiếng Việt: Phosphoric acid hydrogen dilithium salt

Tất cả phương trình hóa học có Li2HPO4 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có Li2HPO4 là chất sản phẩm

2H3AsO4.0,5H2O → 4H2O + As2O5

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 11:51:23pm