Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có N2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có N2 (nitơ) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2N2 + 3O22N2O3

Nhiệt độ: 3000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + O2 => N2O3  

Phương trình số #3

2N2 + 5O22N2O5

Nhiệt độ: 3000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + O2 => N2O5  

Advertisement

Phương trình số #4

2N2 + O22N2O3

Nhiệt độ: 3000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + O2 => N2O3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:09:49am