Download tài liệu hoá học: Chuyên đề các kim loại

Chuyên đề hỗn hợp các kim loại có lơi giải chi tiết

Advertisement

Hãy kéo xuống dưới để thấy link download tài liệu


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/tai-lieu-hoa-hoc/chuyen-de-cac-kim-loai-39

Tài liệu hóa học lớp 12


Advertisement

Click để Download tài liệu

(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)
(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Chuyên đề các kim loại | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Thảo luận hóa học

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Đình Thọ Chuyên đề hỗn hợp các kim loại 1 Câu 1. u 3 u u u . u u . u u u . C u u T = mZ . A. 10,42 B. 11,2 C. 10,36 D. 13,4 Giải 2O3 FeO = nO = 0,32/16 = 0,02 mol nFe(OH)2 = 0,02 mol nFe(OH)3 = nFe - nFe(OH)2 = 0,1 - 0,02 = 0,08 mol mY = 0,02.90 + 0,08.107 = 10,36g → Đáp á C Câu . 1 u 3 u u 2 . u u A. 18,90 gam B. 37,80 gam C. 39,80 gam D. 28,35 gam Giải Zn 1 N2 = 0,448/22,4 = 0,02 mol n = 2.nZn = 0,4 mol > n = 10.nN2 → p H4NO3. nNH4NO3 = (0,4 - 0,2)/8 = 0,025 mol u u 1 . . u Đ u u u NH4NO3 . → Đáp á C Biên soạn: Đình Thọ Chuyên đề hỗn hợp các kim loại 2 Câu . p 1 u 3 1 u u á . á A. 25,8 gam B. 26,9 gam C. 27,8 gam D. 28,8 gam Giải Zn = 0,04 mol; nAl = 0,08 mol p u 3. u 3)2 3)3. 3 - 3 0,4 - 0,04.2 - 0,08.3 = 0,08 mol u 3 m = 0,04.189 + 0,08.213 + 0,04.80 = 27,8 gam → Đáp á C Câu . Cho h n h p gồ Cu u ch HNO3 th á . ng mu i thu c trong dung d ch, bi á p n ng x . A. 4,5g B. 3,6g C. 2,4g D. 5,4g Giải Ph n ng: Fe + 4HNO3 → 3)3 + NO + 2H2O (1) Fe + 2Fe(NO3)3 → 3)2 (2) T (1) ⇒ nFe = nFe(NO3)3 = nNO = 0,448/22,4 = 0,02(mol) T (2) ⇒ nFe = 1/2 nFe(NO3)2 = 0,01(mol) nFe(NO3)2 = 3/2 nFe(NO3)3 = 0,03(mol) nFedu = 0,0375 - 0,02 - 0,01 = 0,0075(mol) Cu p n ng. Biên soạn: Đình Thọ Chuyên đề hỗn hợp các kim loại 3 ⇒ mFe(NO3)3 = 180. 0,03 = 5,4(gam) → Đáp á D Câu . Khử m gam Fe3O4 bằ 2 u c hổn h p X gồ FeO, h n h p á ụng v a h t vớ u ch H2SO4 0,2M . á c A. 46,4 gam B. 23,2 gam C. 11,6 gam D. 34,8 gam Giải Fe3O4 - +H 2, to→ - H 2SO4 (0,6 mol)→ S 4 Nh n th y sau ph n ng ch u c FeSO4 → FeSO4 = nSO4 2- = 0,6 mol B u → Fe3O4 = 0,6 : 3 = 0,2 mol → . → Đáp á A Câu . Đ á p ồ Cu u . C á ụ ớ u 2SO4 1 1 . 2SO4 u A. 21,1 ml B. 21,5 ml C. 23,4 ml D. 19,6 ml Giải mO = moxit - m = 4,66 - 3,86 = 0,8g nO = 0,8/16 = 0,05 mol nO = 2nH + = nH2SO4 = 0,05 mol V = (0,05. 98. 100)/(20. 1,14) = 21,5 ml → Đáp á C Câu . Đ 2+ u p â p p áp u ồ p u Fe2+ + H+ + Cr2O7 2- → 3+ + Cr2+ + H2O Biên soạn: Đình Thọ Chuyên đề hỗn hợp các kim loại 4 2+ u K2Cr2O7 0,1M. A. 0,56 B. 0,112 C. 1,008 D. 1,56 Giải nK2Cr2O7 = 0,03.0,1 = 0,003 mol p 6Fe2+ (0,03.6) + 14H+ + Cr2O7 2- → 3+ +2Cr3+ + 7H2O mFe = 0,03. 6. 56 = 1,008g → Đáp á C Câu . u 3 1 p ồ 1 1 Cu p ử u . 1 B. 0,6 l C. . 1 Giải Fe (0,15) + 4HNO3 → 3)3 (0,15) + NO + 2H2O Cu (0,075) + 2Fe(NO3)3 1 → 3)2 + Cu(NO3)2 3Cu (0,075) + 8HNO3 → Cu 3)2 + 2NO + 4H2O S 3 u 3 1 VHNO3 = 0,8/1 = 0,8 (l) → Đáp á C Câu . u t vớ C u p n ng, kh i ng ch t r 1 . C A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. FeO hoặc Fe3O4 Giải Biên soạn: Đình Thọ Chuyên đề hỗn hợp các kim loại 5 Gọi s mol CO tham gia ph n → mol CO2 t C → t r n ch ch → Fe = 0,375 mol B → 1 → → O = 0,5 → Fe : nO → C c c a oxit s 3O4 → Đáp á B Câu 1 . Khử n h p á t FeO, Fe2O3 Fe3O4 u C 2 . p thụ C 2 bằ ớ u c a gam k t t . u C u 2 . giữ A. m = 5V + 1,6a B. m = 1,25V + 0,16a C. m = 2,5V + 0,16a D. m = 2,5V + 1,6a Gi i (FeO, Fe2O3, Fe3O4 C → C 2 CO2 + Ca(OH)2 → ↓ C C 3 C → 2↑ • Fe = nH2 = V/22,4 mol; nCO = nCO2 = a/100 mol. Theo b ng mh n h p oxit = mFe + mCO2 - mCO → 6 + a/100 x 44 - a/100 x 28 = 2,5V - 0,16a → Đáp á C Câu 11. C u p ồ Cu 2O3 . S u á p u . u C 2 . á A. 1,120 B. 0,896 C. 0,448 D. 0,224 Giải CaCO3 = 4/100 = 0,04 mol Biên soạn: Đình Thọ Chuyên đề hỗn hợp các kim loại 6 Ca(OH)2 + CO2 → C C 3↓ 2O p ử Cu 2O3 ằ C u nCO = nCO2 = 0,04 mol ⇒ VCO . → Đáp á B Câu 1 . ổ uồ C u p ồ Cu 2O3, FeO, Al2O3 u u . á ụ ớ 1 . p u A. 7,4 gam B. 4,9 gam C. 9,8 gam D. 23 gam Giải Cá p ọ MxOy + yCO - to→ C 2 Ca(OH)2 + CO2 → C C 3 + H2O oxit = m + moxi [O] = nCO = nCO2 = nCaCO3 = 15/100 = 0,15 mol moxit = 2,5 + 0,15.16 = 4,9 gam → Đáp á B

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải
Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
Đề thi và đáp án Hóa học 2019
Tổng hợp lí thuyết va bài tập chuyên đề Amin - Amino axit
Phương pháp giải bài tập Amin - Amino acid
Đề thi Hóa học 2018
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM THỔ
Chuyên đề hóa hữu cơ 12
Đề cương ôn tập Hóa học 12 cả năm
Chuyên đề Este - Lipid
Advertisement
Chuyên đề Este Hóa học 12
Đề thi thử Hóa học 12
Phương pháp qui đổi trong Hóa hoc vô cơ 12
Bài tập qui đổi oxit sắt
Các câu bài tập về oxit sắt
Chuyên đề Este - Lipid Nâng cao
Chuyên đề các kim loại
Chuyên đề Amin - Amino axit
CHUYÊN ĐỀ CABOHIDRAT
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI
CHUYÊN ĐỀ POLIME
Lý thuyết: Nhận biết một số cation trong dung dịch
Lý thuyết: Sự điện phân - Sự ăn mòn
Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm
Câu hỏi trắc nghiệm Crom
Câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải
CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
Chuyên đề Bài tập sắt và hợp chất của sắt
Chuyên đề Crom - Mangan
Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.
Đề thi thử hóa học trường THPTQG 2019.
Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019
Đề Thi thử Hóa học 2019
Bài tập Hóa học 12
KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ nhất
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ hai
Đề thi HSG QG 2019 môn Hóa học
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 ngày thứ 1
Đề thi HSG QG môn Hóa học 2016 ngày thứ 2
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 phần thực hành
Đáp án đề thi HSG Quốc gia Hóa học 2016
Phương pháp nhận biết chất hữu cơ
Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit
Màu sắc các chất hóa học
Bài tập chuyên đề Este – Lipit trong các đề thi Đại Học – Cao Đẳng
16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Các Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học
Chuyên Đề Sắt – Đồng – Crom Lý Thuyết Và Bài Tập
Tài liệu hóa học ôn thi THPT
Tài liệu chuyên đề Cacbonhidrat
Chuyên chuyên đề Amin – Amino Axit – Peptit.
Bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp Este
Lý Thuyết Và Bài Tập Về Nhôm
Giúp Trí Nhớ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học
Chuyên đề Kĩ thuật xác đồng số đồng phân
Đề thi và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Chuyên Đề: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Môi Trường
Đề thi Hóa 12 môn Hóa tỉnh Quảng Nam 2020
Chuyên đề crom sắt Hóa 12
Chuyên đề 16 phương pháp giải nhanh hóa học
Chuyên đề phương trình phản ứng
Chuyên đề polime và vật liệu polime
Chuyên đề Trắc nghiệm hóa vô cơ
Chuyên đề hóa HNO3 vận dụng cao
Chuyên đề nhiệt độ sôi
Chuyên đề quy tắc đồng phân
Bài tập chuỗi phương trình hóa học
Tài liệu lí thuyết hóa học 12
Tài liệu thi thử THPT 2021 - Mã đề 867
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 968
Đề lí thuyết hóa vô cơ cực hay
Tài liệu lí thuyết hóa vô cơ phần 2 cực hay
50 bài toán cực khó và hay về este đa chức
Tài liệu về sự kết hợp của axit HNO3 và các quá trình phản ứng vô cơ kinh điển, cực hay.
Chuyên đề phản ứng của H+ và NO3- cực hay
Bài toán sản phẩm khử của NO3-
Bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng cực hay và khó
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 898
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 768
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 798
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 859
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 869
Đáp đề thi thử THPT 2021 - Mã đề 869
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021- Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 758
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Lí thuyết Hóa học cực hay
Tóm tắt lí thuyết Hóa học chương trình lớp 12 bằng sơ đồ
Lí thuyết hóa học 12 cực hay
Tài liệu công phá hóa học cực hay
Tài liệu tổng hợp các kiến thức hóa học
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề thi thử mã đề 987
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Tài liệu lí thuyết hóa học chinh phục kì thi THPT

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 06:57:14pm