Download tài liệu hoá học: CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN)

CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN)

Advertisement

Hãy kéo xuống dưới để thấy link download tài liệu


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/tai-lieu-hoa-hoc/cau-trac-nghiem-hidrocacbon-no-co-loi-giai-co-ban-60

Tài liệu hóa học lớp 11


Advertisement

Click để Download tài liệu

(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)
(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN) | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5.0 / 5 sao

Thảo luận hóa học

Nội dung trích xuất

Biên soạn: Đình Thọ Trang 1 CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN) Bài 1:Câu 1. Công thức tổng quát của ankan là: A. CnHn+2 B. CnH2n+2 C. CnH2n D. CnH2n-2. Giải Đáp án B Bài 2:Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là: A. 2,2-đimetylprotan B. 2- metylbutan C. pentan D. 2- đimetylpropan Giải Đáp án B Hướng dẫn : Đồng phân khi tham gia phản ứng clo hóa thu được 4 sản phẩm monoclo là: 2- metylbutan Bài 3:Hợp chất X có công thức cấu tạo thu gọn nhất là : Hãy cho biết hợp chất X có bao nhiêu nguyên tử cacbon bậc 2 ? A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Giải Đáp án B Bài 4:Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai ? A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CnH2n+2. Biên soạn: Đình Thọ Trang 2 B. Tất cả các chất có công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan. C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử. D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan. Giải Đáp án D Bài 5:Hợp chất hữu cơ sau có tên gọi là : CH3CH2C(CH3)2CH2CH3 A. 3,3-đimetylpentan B. 3,4-đimetylpentan C. 2,3-đimetylpentan D. 3,3-đimetylheptan Giải Đáp án A Bài 6:Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H12 là A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 Giải Đáp án D Hướng dẫn : Bài 7:Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan. A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10 C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12 Biên soạn: Đình Thọ Trang 3 D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12 Giải Đáp án C Bài 8:Cho các chất sau : Những chất nào là đồng đẳng của nhau ? A. I, III, V. B. I, II, V. C. III, IV, V. D. II, III, V. Giải Đáp án B Bài 9:Số đồng phân xicloankan ứng với CTPT C5H10: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Giải Đáp án B Hướng dẫn : Bài 10:Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 2 sản phẩm dẫn xuất monoClo. Tên gọi của X là A. 2,2-đimetylbutan Biên soạn: Đình Thọ Trang 4 B. 2- metylpentan C. hexan D. 2,3- đimetylbutan Giải Đáp án D Hướng dẫn : Đồng phân của C6H14 cho 2 sản phẩm thế monoclo là: 2,3- đimetylbutan Bài 11:Ankan X có chứa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là A. 4 B. 5 C. 6 D. 7. Giải Đáp án C Hướng dẫn : C6H14 Bài 12:Một xicloankan X có tỉ khối so với oxi bằng 2,625. Biết khi cho X tác dụng với clo ngoài ánh sáng thì chỉ tạo được dẫn xuất monoclo duy nhất. Vậy A là có tên là: A. xiclohexan B. metylxiclopentan C. 1,2-đimetylxiclobutan D. 1,3-đimetylxiclobutan Giải Đáp án A Hướng dẫn : MX = 2,625 . 32 = 84 đvC Công thức của X là: CnH2n = 84 => n = 6 => Chỉ có xiclohexan cho 1 dẫn xuất duy nhất. Bài 13:Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là : Biên soạn: Đình Thọ Trang 5 A. Phản ứng tách. B. Phản ứng thế. C. Phản ứng cộng. D. Cả A, B và C. Giải Đáp án B Bài 14:Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C4H9Cl ? A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân. Giải Đáp án B Hướng dẫn : (1) CH3CH2CH2CH2Cl (2) CH3CH2CHClCH3 (3) CH3CH(CH3)CH2Cl (4) CH3CCl(CH3)CH3 Bài 15:Ankan X có chứa 82,76% cacboon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là A. 6 B. 8 C. 10 D. 12. Giải Đáp án C Hướng dẫn : Đặt CTPT X là CnH2n+2 -> CTPT: C4H10 Bài 16:Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ? Biên soạn: Đình Thọ Trang 6 A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng tách. D. Phản ứng cháy. Giải Đáp án B Bài 17:Số đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C6H14 là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6. Giải Đáp án C Hướng dẫn : Bài 18:Ankan X có chứa 20% hiđro theo khối lượng. Tổng số nguyên tử trong một phân tử X là A. 8 B. 11 C. 6 D. 14. Giải Đáp án A Hướng dẫn : Đặt CTPT X là CnH2n+2 Biên soạn: Đình Thọ Trang 7 Theo bài : (2n+2)/(14n+2) = 20% => n=2 -> CTPT: C2H6 Bài 19:Cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ số mol 1 : 1), số sản phẩm monoClo tối đa thu được là A. 2 B. 3 C. 5 D. 4. Giải Đáp án D Hướng dẫn : 2-metylbutan có CTCT là: Nên có 4 vị trí tham gia phản ứng thế clo tạo tối đa 4 sản phẩm thế monoclo. Bài 20:Cho các hợp chất vòng no sau : Xiclopropan (I) xiclobutan (II) xiclopentan (III) xiclohexan (IV) Độ bền của các vòng tăng dần theo thứ tự nào ? A. I < II < III < IV. B. III CTCT của X là : Bài 22:Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3 có tên gọi là A. neopentan B. 2- metylpentan C. isopentan D. 1,1- đimetylbutan. Giải Đáp án B Bài 23:Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là : (1) CH3C(CH3)2CH2Cl (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 (3) CH3ClC(CH3)3 A. (1) ; (2). B. (2) ; (3). C. (2). D. (1). Giải Đáp án D Bài 24:Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là : A. metan. B. etan. C. propan. D. n-butan. Giải Biên soạn: Đình Thọ Trang 9 Đáp án A Bài 25:Khí brom hóa một ankhan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankhan là A. 3,3-đimetylhexan B. 2,2-đimetylpropan C. isopentan D. 2,2,3-trimetylpentan. Giải Đáp án B Hướng dẫn : CnH2n+2 + Br2 -> CnH2n+1Br + HBr -> 14n + 81 = 75,5.2 -> n = 5 -> CTPT: C5H12 Bài 26:CTCT của chất có tên gọi sau: 4-etyl-3,3-đimetylhexan A. CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)-CH2-CH3 B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)- CH3 C. CH3- C(CH3)2- CH2-CH(C2H5)-CH2-CH3 D. CH3-CH(CH3)2-CH2-CH2-CH3 Giải Đáp án A Bài 27:Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoClo có thành phần khối lượng Clo là 38,378%. Công thức phân tử của X là A. C4H10 B. C3H8 C. C3H6 D. C2H6 Giải Đáp án A Hướng dẫn : CnH2n+2 + Cl2 -> CnH2n+1Cl + HCl CTPT: C4H10 Bài 28:Có những chất sau : xiclopropan, xiclobutan, metylxiclopropan, xiclopentan . Những chất nào có khả năng làm mất màu nước brom ở điều kiện thường . Biên soạn: Đình Thọ Trang 10 A. xiclopropan và metylxiclopropan B. xiclopropan và xiclobutan C. xiclopropan D. xiclopropan, xiclobutan và Metylxiclopropan. Giải Đáp án A Hướng dẫn : Vòng 3 cạnh có phản ứng cộng mở vòng với Br2 nên có khả năng làm mất màu nước brom Vòng 4 cạnh chỉ công với hidro Từ vòng 5 cạnh trở lên không có phản ứng cộng trong mọi điều kiện. Bài 29:Hiđrocacbon X có CTPT C6H12 không làm mất màu dung dịch brom, khi tác dụng với brom tạo được một dẫn xuất monobrom duy nhất. Tên của X là : A. metylpentan. B. 1,2-đimetylxiclobutan. C. 1,3-đimetylxiclobutan. D. xiclohexan. Giải Đáp án D Bài 30:Ankan có tên của X là : A. 1,1,3-trimetylheptan. B. 2,4-đimetylheptan. C. 2-metyl-4-propylpentan. D. 4,6-đimetylheptan. Giải Đáp án B Bài 31:Đốt cháy hoàn toàn một xicloankan A thu được hỗn hợp khí và hơi. Dẫn toàn bộ hỗn hợp đó qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra 9,85 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? Biên soạn: Đình Thọ Trang 11 A. giảm 6,75g. B. tăng 6,75g. C. giảm 3,10g. D. tăng 3,10g. Giải Đáp án A Hướng dẫn : nH2O = nCO2 = nBaCO3 = 9,85/197 = 0,05 mol => mH2O = 0,05.18 = 0,9 gam; mCO2 = 0,05.44 = 2,2 gam; mgiảm 9,85 – (0,9 + 2,2) = 6,75. Bài 32:Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là : A. 1-clo-2-metylbutan. B. 2-clo-2-metylbutan. C. 2-clo-3-metylbutan. D. 1-clo-3-metylbutan. Giải Đáp án B Hướng dẫn : CH3CH(CH3)CH2CH3 +Cl2 => CH3CCl(CH3)CH2CH3 (2-clo-2-metylbutan) Bài 33:Khí Clo hóa hoàn toàn anlan X thu được chất hữu cơ Y có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của X là 138. Ankan X là A. CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C4H10. Giải Đáp án A Hướng dẫn : CnHm + mCl2 -> CnClm + mHCl => 35,5m – m = 138 => m = 4 => CTPT: CH4 Bài 34:CTCT nào sau đây có tên gọi là: isopentan A. C(CH3)3 B. CH3CH2CH(CH3)CH3 Biên soạn: Đình Thọ Trang 12 C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 D. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 Giải Đáp án D Bài 35:Một xicloankan X có tỉ khối so với oxi bằng 2,625. Biết khi cho X tác dụng với clo ngoài ánh sáng thì chỉ tạo được dẫn xuất monocle duy nhất. Vậy A là có tên là: A. xiclohexan B. metylxiclopentan C. 1,2-đimetylxiclobutan D. 1,3-đimetylxiclobutan Giải Đáp án C Hướng dẫn : MX = 2,625 . 32 = 84 đvC Công thức của X là: CnH2n = 84 => n = 6 => Chỉ có xiclohexan cho 1 dẫn xuất duy nhất. Bài 36:CTCT các chất có tên gọi sau : 1-brom-2-clo-3-metylpentan A. CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH3 B. CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH3 C. CH2Cl-CHBr-CH(CH3)-CH2-CH3 D. CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH2- CH3 Giải Đáp án B Bài 37:Clo hóa ankhan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoClo có thành phần khối lượng Clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là A. C4H10 B. C3H8 C. C3H6 D. C2H6. Giải Đáp án B Biên soạn: Đình Thọ Trang 13 Hướng dẫn : CnH2n+2 + Cl2 -> CnH2n+1Cl + HCl => CTPT: C3H8 Bài 38:Hợp chất (CH3)2CHCH2CH3 có tên gọi là A. neopentan B. 2-metylbutan C. isobutan D. 1,2-đimetylpropan. Giải Đáp án B Bài 39:Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT : là : A. 3-etyl-2-clobutan. B. 2-clo-3-metylpetan. C. 2-clo-3-etylpentan. D. 3-metyl-2-clopentan. Giải Đáp án B Bài 40:Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan là: (1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH3ClC(CH3)3 A. (1); (2) B. (2); (3) C. (2) D. (1) Giải Đáp án D Biên soạn: Đình Thọ Trang 14 Hướng dẫn : CTCT của 2,2- đimetyl propan là: Khi thế clo cho duy nhất 1 sản phẩm thế clo 1:1 do 4 vị trí thế cho cùng 1 sản phẩm.

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 11

100 bài tập hóa hữu cơ có lời giải
Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
Đề thi và đáp án Hóa học 2019
Đề thi Hóa học 2018
Chuyên đề Đại cương về hóa học vô cơ
Hidrocacbon không no Hóa học 11
Nito - Photpho
Sự điện li
Cacbon - Silic. Hợp chất của Cacbon
Hidrocacbon no
Advertisement
Chuyên đề Sự điện li
Khái quát về hóa học hữu cơ
6 chuyên đề hóa học 11 tập 1
Tài liệu chuyên đề trắc nghiệm Ancol - Phenol
Tổng hợp các chuyên đề Hóa học lớp 11
CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO CÓ LỜI GIẢI (CƠ BẢN)
Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.
Bài tập trắc nghiệm Ankan
Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019
Đề Thi thử Hóa học 2019
KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221
Tài liệu Hóa hữu cơ 11
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ nhất
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ hai
Đề thi HSG QG 2019 môn Hóa học
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 ngày thứ 1
Đề thi HSG QG môn Hóa học 2016 ngày thứ 2
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 phần thực hành
Đáp án đề thi HSG Quốc gia Hóa học 2016
Phương pháp nhận biết chất hữu cơ
Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit
Màu sắc các chất hóa học
Bài tập chuyên đề Este – Lipit trong các đề thi Đại Học – Cao Đẳng
16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Các Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học
Chuyên Đề Sắt – Đồng – Crom Lý Thuyết Và Bài Tập
Tóm tắt lý thuyết Hóa học 11
Giúp Trí Nhớ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học
Chuyên Đề cách viết đồng phân
Chuyên đề Kĩ thuật xác đồng số đồng phân
Công thức tính số đồng phân
Phương pháp viết công thức cấu tạo
Chuyên đề bài tập hidrocacbon thơm
Chuyên đề lí thuyết hidrocacbon thơm
Chuyên đề lí thuyết dẫn xuất halogen - phenol - ancol
Lí thuyết điện phân
Bài tập điện phân
Lí thuyết andehit - xeton - cacboxylic
Đề thi và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Chuyên đề sự điện li hóa học 11
Chuyên đề nito - photpho hóa học 11
Chuyên đề 16 phương pháp giải nhanh hóa học
Chuyên đề phương trình phản ứng
Chuyên đề hóa HNO3 vận dụng cao
Chuyên đề danh pháp chất hữu cơ
Chuyên đề nhiệt độ sôi
Chuyên đề quy tắc đồng phân
Chuyên đề hóa hữu cơ
Tài liệu thi thử THPT 2021 - Mã đề 867
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 968
Đề lí thuyết hóa vô cơ cực hay
Tài liệu lí thuyết hóa vô cơ phần 2 cực hay
50 bài toán cực khó và hay về este đa chức
Tài liệu về sự kết hợp của axit HNO3 và các quá trình phản ứng vô cơ kinh điển, cực hay.
Chuyên đề phản ứng của H+ và NO3- cực hay
Bài toán sản phẩm khử của NO3-
Bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng cực hay và khó
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 898
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 768
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 798
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 859
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 869
Đáp đề thi thử THPT 2021 - Mã đề 869
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021- Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 758
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Lí thuyết Hóa học cực hay
Tóm tắt lí thuyết Hóa học chương trình lớp 12 bằng sơ đồ
Lí thuyết hóa học 12 cực hay
Tài liệu công phá hóa học cực hay
Tài liệu tổng hợp các kiến thức hóa học
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề thi thử mã đề 987
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Tài liệu lí thuyết hóa học chinh phục kì thi THPT

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 07:04:44am