Advertisement

Download tài liệu hoá học: Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hãy kéo xuống dưới để thấy link download tài liệu


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/tai-lieu-hoa-hoc/cau-hoi-trac-nghiem-kim-loai-kiem-kim-loai-kiem-tho-nhom-52

Tài liệu hóa học lớp 12


Advertisement

Click để Download tài liệu

(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)
(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Đánh giá

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Thảo luận hóa học

Nội dung trích xuất

Thực hiện: Đình Thọ Câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án 1 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải chi tiết (cơ bản) Câu 1. Đ đ ều chế đ c m loạ ềm n ờ t d n ph ơn pháp n o d đâ ? Đ ện phân mu h lo enu ho c h đro t ở dạn nón chả h o c m loạ ềm ở nh ệt đ c o Đ ện phân dun d ch mu h lo enu n m loạ ềm mạnh hơn đ đ m loạ ếu hơn r h dun d ch mu Giải → Đáp án A Câu 2. n t t h O2 v o dun d ch (OH 2 cho đến d , s u đó lạ đun nón dun d ch sản ph m thu đ c h ện t n qu n sát đ c l : n đ u u t h ện ết t trắn , s u đó ết t t n d n đến cực đạ n đ u u t h ện ết t trắn , s u đó ết t t n d n, h đun nón dun d ch thì ết t lạ u t h ện n đ u u t h ện ết t trắn , s u đó ết t t n d n dun d ch có m u nh, h đun nón dun d ch thì ết t lạ u t h ện v có h b r n đ u u t h ện ết t trắn , s u đó ết t t n d n dun d ch trở n n tron su t, h đun nón dun d ch thì ết t lạ u t h ện v có h b r Giải CO2 + Ca(OH)2 → O3 ↓ + H2O CO2 + H2O + CaCO3 ↓ → (H O3)2 Ca(HCO3)2 - to→ O3 + CO2↑ + H2O → Đáp án D Câu 3. ho sơ đ chu n hó s u: CaO - +X→ l2 - +Y→ (NO3)2 - +Z→ O3 ôn th c c , , l n l t l : A. Cl2, AgNO3, MgCO3. B. Cl2, HNO3, CO2. C. HCl, HNO3, NaNO3. D. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3. Giải Thực hiện: Đình Thọ Câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án 2 - Đáp án : l2, AgNO3, MgCO3: hôn ả r - Đáp án : l2, HNO3, CO2: hôn ả r - Đáp án : O + 2H l → l2 + H2O CaCl2 + HNO3: hôn ả r - Đáp án : O + 2H l 2 CaCl2 + H2O CaCl2 + 2AgNO3 2 Ca(NO3)2 + 2AgCl Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 2 CaCO3↓ + 2NH4NO3 → Đáp án D Câu 4. Tron côn n h ệp, n tr h đro t đ c sản u t b n ph ơn pháp: Đ ện phân dun d ch N l, hôn có m n n n đ ện cực Đ ện phân dun d ch N NO3, hôn có m n n n đ ện cực Đ ện phân dun d ch N l, có m n n n đ ện cực Đ ện phân N l nón chả Giải 2NaCl + 2H2O - đpmn→ 2N OH + l2 + H2 → Đáp án C Câu 5. Phát b u n o s u đâ hôn đún ? A. Cho Al2S3 v o n c, có h m tr ng th thoát r B. Cho BaCl2 v o dun d ch KHSO4, xu t hiện kết t a trắng C. Cho NaHSO3 v o dun d ch Ca(OH)2 thu đ c kết t đen D. Nh dung d ch NH3 t t t d v o dun d ch CrCl3, thu đ c kết t a xanh. Giải A. Al2S3 + 6H2O → 2 l(OH 3 (trắng keo) + 3H2S↑ (m tr ng th i) B . BaCl2 + KHSO4 → SO4↓ (m u trắng) + KCl + HCl C. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → O3↓ (m u trắng) + Na2CO3 + H2O D. CrCl3 + 3NH3 + H2O → r(OH 3↓ (m u nh + 3NH4 l → Đáp án C Câu 6. Phản ng v a tạo kết t a v có h b r l : Thực hiện: Đình Thọ Câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án 3 A. FeSO4 + HNO3 B. KOH + Ca(HCO3)2 C. MgS + H2O D. BaO + NaHSO4 Giải A. 3Fe2+ + 4H+ + NO3 - → 3Fe3+ + NO ↑ + 2H2O B. 2KOH + Ca(HCO3)2 → O3↓ + 2CO3 + 2H2O C. MgS + 2H2O → M (OH 2 ↓ + H2S↑ D. BaO + 2NaHSO4 → SO4↓ + N 2SO4 + H2O → Đáp án C Câu 7. h nó về kim loại kiềm , phát b u n o s u đâ l s ? ác m loại kiềm có m u trắng bạc v có ánh m B. Trong tự nh n , các m loại kiềm chỉ t n tại ở dạng h p ch t C. T L đến Cs khả n n phản ng v n c giảm d n D. Kim loại kiềm có nh ệt đ nón chả v nh ệt đ sô th p Giải T L đến Cs khả n n phản ng v n c giảm d n l s vì t nh m loại mạnh d n n n phản ng v n c t n d n. → Đáp án C Câu 8. ho các n u n t : ( = 19 , N( = 7 , S ( = 14 , M ( = 12 ã m các n u n t đ c sắp xếp theo chiều giảm d n bán nh n u n t t trá s n phả l : A. K, Mg, N, Si B. N, Si, Mg, K C. K, Mg, Si, N D. Mg, K, Si, N Giải → Đáp án C Câu 9. Trong bảng tu n ho n các n u n t hó học, kim loại kiềm thu c nhóm A. IA. B. IIIA. C. IVA. D. IIA. Thực hiện: Đình Thọ Câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án 4 Giải → Đáp án A Câu 10. Ch t có th d n l m mềm n c c ng tạm thờ l : A. NaCl B. NaHSO4 C. Ca(OH)2 D. HCl Giải → Đáp án C Câu 11. Phát b u n o s u đâ l s ? A. Trong tinh th NaCl, xung quanh mỗ on đều có 6 on n c d u g n nh t B. T t cả các t nh th phân t đều hó nón chả v hó b hơ C. Tinh th n c đá , t nh th ot đều thu c loại tinh th phân t D. Trong tinh th n u n t , các n u n t l n ết v i nhau b n l n ết c n hó tr . Giải ác t nh th phân t đều dễ nón chả v dễ b hơ vì các phân t l n ết v i nhau b ng lực t ơn tác ếu. → Đáp án B Câu 12. N c c n hôn â r tác hạ n o d đâ ? Gâ n đ c n c u ng L m m t t nh t y r a c phòn , l m h hại qu n áo L m h n các dun d ch c n pha chế L m thực ph m lâu ch n v ảm m v thực ph m. Gâ h o t n nh n l ệu v hôn n to n cho các n hơ , l m tắc các đ ờng ng Giải → Đáp án A Câu 13. Phát b u n o s u đâ l đún ? ác m loạ : n tr , b r , ber đều tác dụng v n c ở nhiệt đ th ờng B. Kim loạ es đ c dun đ chế tạo tế b o qu n đ ện C. Kim loạ m e có u mạng tinh th l p ph ơn tâm d ện D. Theo chi u t n d n c đ ện t ch hạt nhân , các m loại kiềm thổ (t ber đến b r có nhiệt đ nón chảy giảm d n Thực hiện: Đình Thọ Câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án 5 Giải er hôn tác dụng v n c ở nhiệt đ th ờng B. Kim loạ es đ c dun đ chế tạo tế b o qu n đ ện . C. Kim loạ m e có u mạng tinh th lục ph ơn D. Theo chi u t n d n c đ ện t ch hạt nhân, các m loại kiềm thổ (t ber đến b r có nhiệt đ nón chảy t n d n → Đáp án B Câu 14. Tiến h nh các th n h ệm sau: (1 cho dd N OH v o dd (H O3)2 (2) Cho dd HCl t d vò dd N lO2 (ho c Na[Al(OH)4]). (3) Sục h H2S v o dd Fe l2 (4) Sục h NH3 t d v o dd l l3 (5) Sục h O2 t d v o dd N lO2 (ho c Na[Al(OH)4]). (6) Sục h et len v o dd MnO4. S u h các phản ng kết thúc, có b o nh u th n h ệm thu đ c kết t a ? A. 3 B. 5 C. 6 D. 4 Giải (1) 2NaOH + Ca(HCO3)2 → O3↓ + N 2CO3 + 2H2O (2) NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl Al(OH)3 + 3H l → l l3 + 3 H2O (3 hôn ảy ra phản ng (4) 3NH3 + 3H2O + AlCl3 → l(OH 3↓ +3NH4 l (5) CO2 + 2H2O + NaAlO2 → N H O3 + Al(OH)3↓ (6) 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3 2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH → Đáp án D Câu 15. Phát b u n o s u đâ l s ? A. Theo chiều t n d n c đ ện t ch hạt nhân, nh ệt đ nón chảy c a kim loại kiềm giảm d n. B. Ở nhiệt đ th ờng, t t cả các m loại kiềm thổ đều tác dụn đ c v n c. Thực hiện: Đình Thọ Câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án 6 C. Na2CO3 l n u n l ệu quan trọn tron côn n h ệp sản xu t th y tinh. Nhôm bền tron mô tr ờn hôn h v n c l do có m n o t l2O3 bền vững bảo vệ. Giải → Đáp án B Câu 16. Cho dd Ba(HCO3)2 l n l t v o các dd: l2, Ca(NO3)2, NaOH , Na2CO3 , KHSO4 , Na2SO4, Ca(OH)2 , H2SO4 , HCl. S tr ờng h p có tạo ra kết t a l : A. 4 B. 7 C. 5 D. 6 Giải Ba(HCO3)2 + 2N OH → O3↓ + N 2CO3 + 2H2O Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → O3↓ + 2N H O3 Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → SO4↓ + 2SO4 + 2CO2 + 2H2O Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → SO4↓ + 2 N H O3 Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3↓ + O3↓ + 2H2O Ba(HCO3)2 + H2SO4 → SO4↓ + 2 O2 + 2H2O → Đáp án D Câu 17. Kim loại phản n đ c v n c ở nhiệt đ th ờn l : A. Ag. B. Fe. C. Cu. D. Ba. Giải → Đáp án D Câu 18. Phát b u n o s u đâ hôn đúng ? A. Dung d ch đ m đ c c a NaSiO3 v 2SiO3 đ c gọ l th y tinh l ng Đám chá m e có th d p tắt b n cát hô C. CF2Cl2 b c m s dụng do khi thả r h qu n thì phá h y t ng ozon. Tron phòn TN, N2 đ c đ u chế b n cách đun nón dd NH4NO2 bão hò Giải A. Dung d ch đ m đ c c a NaSiO3 v 2S O3 đ c gọ l th y tinh l ng Đám chá m e hôn th d p tắt b n cát hô SiO2 + 2M → 2M O + 2M O + S Thực hiện: Đình Thọ Câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án 7 C. CF2Cl2 b c m s dụng do khi thả r h qu n thì phá h y t ng ozon. Tron phòn TN , N2 đ c đ u chế b n cách đun nón dd NH4NO2 bão hò NH4NO2 - to→ N2 + 2H2O → Đáp án B Câu 19. Phát b u đún l : Đ ện phân N l nón chảy sinh ra NaOH B. SiO2 dễ d n hò t n tron N O3 nón chảy C. Dung d ch NaHCO3 0,1M có pH < 7 D. Kim loạ N chá tron mô tr ờn h o hô v d , tạo ra Na2O Giải 2N l → 2N + l2 B. SiO2 + Na2CO3 → N S O3 + CO2 C. dung d ch NaHCO3 0,1M có pH > 7 D. kim loạ N chá tron mô tr ờn h o hô v d , tạo ra Na2O2 → Đáp án B Câu 20. M t dung d ch có ch a Mg(HCO3)2 v l2 l loạ n c c n ì: N c c ng tạm thời N c mềm N c c n vĩnh cữu N c c n to n ph n Giải → Đáp án D Câu 21. Cho m t lá nhôm v o ng nghiệm ch a dung d ch Hg(NO3)2, th có m t l p th y n ân bám tr n bề m t nhôm H ện t ng tiếp theo qu n sát đ c l : h h đro thoát r mạnh. h h đro thoát r s u đó d ng lại ngay. Lá nhôm b c chá Lá nhôm t n n tron th n ân v hôn có phản ng. Thực hiện: Đình Thọ Câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án 8 Giải 2Al + 3Hg(NO3)2 → 2 l(NO3)3 + 3Hg Al sẽ tạo v i Hg hỗn h ng. Hỗn h ng Al tác dụng v n c 2Al + 6H2O → 2 l(OH 3 + 3H2 → Đáp án A Câu 22. Dung d ch l m quỳ t m chu n s n m u nh l : A. NaCl B. Na2SO4 C. NaOH D. NaNO3 Giải → Đáp án C Câu 23. Kim loạ hôn phản n đ c v n c ở nhiệt đ th ờn l A. Ca. B. Li. C. Be. D. K. Giải → Đáp án C Câu 24. Hã chọn ph ơn pháp đún : Đ l m mềm n c c ng tạm thờ , có th d n ph ơn pháp s u: ho tác dụng v i NaCl Tác dụng v i Ca(OH)2 v đ Đun nón n c v đều đún Giải → Đáp án D Câu 25. Tiền h nh th n h ệm sau (1) Sục h H2S v o dun d ch FeSO4 (2) Sục h H2S v o dun d ch CuSO4 (3) Sục h O2(d v o dun d ch Na2SiO3 (4) Sục h h O2(d v o dun d ch Ca(OH)2 (5) Nh t t dung d ch NH3 đến d v o dun d ch Al2(SO4)3 (6) Nh t t dung d ch Ba(OH)2 đến d v o dun d ch Al2(SO4)3 Thực hiện: Đình Thọ Câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án 9 S u h các phản ng xả r ho n to n, s th n h ệm thu đ c kết t l : A. 3 B. 6 C. 4 D. 5 Giải (2) H2S + CuSO4 → uS↓ + H2SO4 (3) CO2 + Na2SiO3 + H2O → N 2CO3 + H2SiO3↓ (5) 3NH3 + Al3+ + 3H2O → l(OH 3 + 3NH4 + (6) Ba2+ + SO4 2- → SO4 → Đáp án C Câu 26. Ch t phản n đ c v i dung d ch NaOH tạo kết t l : A. KNO3 B. FeCl3 C. BaCl2 D. K2SO4 Giải FeCl3 + 3N OH → Fe(OH 3 + 3NaCl → Đáp án B Câu 27. Canxi cacbonat (CaCO3) phản n đ c v i dung d ch A. KNO3. B. HCl. C. NaNO3. D. KCl. Giải CaCO3 + 2H l → l2 + CO2 + H2O → Đáp án B Câu 28. Mô tả n o d đâ hôn ph h p v nhôm? A. Ở ô th 13, chu ì 2, nhóm III B. C u hình electron [Ne] 3s2 3p1 C. Tinh th c u tạo l p ph ơn tâm d ện D. M c o hó đ c tr n +3 Giải Nhôm thu c chu ì 3 → Đáp án A Câu 29. Cho dung d ch Na2CO3 v o dun d ch Ca(HCO3)2 th y ó ết t a trắn v bọt h Thực hiện: Đình Thọ Câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có đáp án 10 hôn có h ện t n ì ó ết t a trắng ó bọt h thoát r Giải Na2CO3+ Ca(HCO3)2 → O3 + 2NaHCO3 → Đáp án C Câu 30. H p ch t n o c c n đ c d n đ đúc t n , bó b t h ã ơn ? A. Thạch c o nun nón ( SO4.H2O) B. Thạch cao s ng (CaSO4.2H2O) Đá vô ( O3) ô s ng CaO Giải → Đáp án A

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 12

Đề ôn tập Este - Lipid có lời giải
Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
Đề thi và đáp án Hóa học 2019
Tổng hợp lí thuyết va bài tập chuyên đề Amin - Amino axit
Phương pháp giải bài tập Amin - Amino acid
Đề thi Hóa học 2018
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM THỔ
Chuyên đề hóa hữu cơ 12
Đề cương ôn tập Hóa học 12 cả năm
Chuyên đề Este - Lipid
Advertisement
Chuyên đề Este Hóa học 12
Đề thi thử Hóa học 12
Phương pháp qui đổi trong Hóa hoc vô cơ 12
Bài tập qui đổi oxit sắt
Các câu bài tập về oxit sắt
Chuyên đề Este - Lipid Nâng cao
Chuyên đề các kim loại
Chuyên đề Amin - Amino axit
CHUYÊN ĐỀ CABOHIDRAT
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI
CHUYÊN ĐỀ POLIME
Lý thuyết: Nhận biết một số cation trong dung dịch
Lý thuyết: Sự điện phân - Sự ăn mòn
Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Nhôm
Câu hỏi trắc nghiệm Crom
Câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải
CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
Chuyên đề Bài tập sắt và hợp chất của sắt
Chuyên đề Crom - Mangan
Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.
Đề thi thử hóa học trường THPTQG 2019.
Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019
Đề Thi thử Hóa học 2019
Bài tập Hóa học 12
KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ nhất
Đề thi HSG QG Hóa học 2019 ngày thứ hai
Đề thi HSG QG 2019 môn Hóa học
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 ngày thứ 1
Đề thi HSG QG môn Hóa học 2016 ngày thứ 2
Đề thi HSG QG Hóa học 2016 phần thực hành
Đáp án đề thi HSG Quốc gia Hóa học 2016
Phương pháp nhận biết chất hữu cơ
Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit
Màu sắc các chất hóa học
Bài tập chuyên đề Este – Lipit trong các đề thi Đại Học – Cao Đẳng
16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Các Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học
Chuyên Đề Sắt – Đồng – Crom Lý Thuyết Và Bài Tập
Tài liệu hóa học ôn thi THPT
Tài liệu chuyên đề Cacbonhidrat
Chuyên chuyên đề Amin – Amino Axit – Peptit.
Bài kiểm tra lý thuyết tổng hợp Este
Lý Thuyết Và Bài Tập Về Nhôm
Giúp Trí Nhớ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học
Chuyên đề Kĩ thuật xác đồng số đồng phân
Đề thi và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Chuyên Đề: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Môi Trường
Đề thi Hóa 12 môn Hóa tỉnh Quảng Nam 2020
Chuyên đề crom sắt Hóa 12
Chuyên đề 16 phương pháp giải nhanh hóa học
Chuyên đề phương trình phản ứng
Chuyên đề polime và vật liệu polime
Chuyên đề Trắc nghiệm hóa vô cơ
Chuyên đề hóa HNO3 vận dụng cao
Chuyên đề nhiệt độ sôi
Chuyên đề quy tắc đồng phân
Bài tập chuỗi phương trình hóa học
Tài liệu lí thuyết hóa học 12
Tài liệu thi thử THPT 2021 - Mã đề 867
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 968
Đề lí thuyết hóa vô cơ cực hay
Tài liệu lí thuyết hóa vô cơ phần 2 cực hay
50 bài toán cực khó và hay về este đa chức
Tài liệu về sự kết hợp của axit HNO3 và các quá trình phản ứng vô cơ kinh điển, cực hay.
Chuyên đề phản ứng của H+ và NO3- cực hay
Bài toán sản phẩm khử của NO3-
Bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng cực hay và khó
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 898
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 768
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 798
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 859
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 869
Đáp đề thi thử THPT 2021 - Mã đề 869
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021- Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 758
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Lí thuyết Hóa học cực hay
Tóm tắt lí thuyết Hóa học chương trình lớp 12 bằng sơ đồ
Lí thuyết hóa học 12 cực hay
Tài liệu công phá hóa học cực hay
Tài liệu tổng hợp các kiến thức hóa học
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề thi thử mã đề 987
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Tài liệu lí thuyết hóa học chinh phục kì thi THPT

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 03:25:08am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(