Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ ZnSO4, BaS ra ZnS, BaSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) , BaS (Bari sulfua) ra ZnS (kẽm sulfua) , BaSO4 (Bari sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

ZnSO4 + BaSZnS + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnSO4 + BaS => ZnS + BaSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 08:27:28pm