Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ S, As2O3 ra SO2, As2S3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ S (sulfua) , As2O3 (Asen trioxit) ra SO2 (lưu hùynh dioxit) , As2S3 (Arsen trisunfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho S (sulfua) tác dụng vói As2O3 (Asen trioxit) tạo thành SO2 (lưu hùynh dioxit) ,trong điều kiện nhiệt độ 300

Phương trình để tạo ra chất S (sulfua) (sulfur)

Cl2 + H2S → 2HCl + S 2H2S + 2NO → 2H2O + N2 + 2S 2H2 + SO2 → 2H2O + S

Phương trình để tạo ra chất As2O3 (Asen trioxit) (arsenic(iii) oxide)

3O2 + 2H3As → 3H2O + As2O3 3O2 + 2As → 2As2O3 9H2SO4 + 6KMnO4 + 10As → 9H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 5As2O3

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4

Phương trình để tạo ra chất As2S3 (Arsen trisunfua) ()

5H2S + As2O5 → 5H2O + 2S + As2S3 3H2S + As2O3 → 3H2O + As2S3 3H2O + 2As2S5 → 3H2S + 4S + As2S3 + As2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:28:12am