Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ O2, As2S5 ra SO2, As2O3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ O2 (oxi) , As2S5 (Diarsen pentasunfua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit) , As2O3 (Asen trioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho O2 (oxi) tác dụng vói As2S5 (Diarsen pentasunfua) tạo thành SO2 (lưu hùynh dioxit) ,trong điều kiện nhiệt độ 300-400

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 2H2O → 2H2 + O2 2KNO3 → 2KNO2 + O2

Phương trình để tạo ra chất As2S5 (Diarsen pentasunfua) ()

5H2S + 2H3AsO4 → 8H2O + As2S5 6HCl + 2Na3AsS4 → 3H2S + 6NaCl + As2S5

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide)

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 2SO3 → O2 + 2SO2

Phương trình để tạo ra chất As2O3 (Asen trioxit) (arsenic(iii) oxide)

3O2 + 2H3As → 3H2O + As2O3 3O2 + 2As → 2As2O3 9H2SO4 + 6KMnO4 + 10As → 9H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 5As2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:29:04am