Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaOH, Pb(OH)2 ra Na2[Pb(OH)4]

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) , Pb(OH)2 (chì hidroxit) ra Na2[Pb(OH)4] (Sodium tetrahydroxyplumbate(II)) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaOH (natri hidroxit) tác dụng vói Pb(OH)2 (chì hidroxit) tạo thành Na2[Pb(OH)4] (Sodium tetrahydroxyplumbate(II))

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất Pb(OH)2 (chì hidroxit) (Lead dihydroxide; Lead(II) hydroxide; Lead hydroxide; Lead(II)dihydoxide)

2NaOH + PbCl2 → 2NaCl + Pb(OH)2 2NaOH + Pb(CH3COO)2 → 2CH3COONa + Pb(OH)2 2H2O + O2 + 2Pb → 2Pb(OH)2

Phương trình để tạo ra chất Na2[Pb(OH)4] (Sodium tetrahydroxyplumbate(II)) (Sodium tetrahydroxyplumbate(II))

4H2O + 6NaOH + Pb3O4 → 2Na2[Pb(OH)4] + Na2[Pb(OH)6] 4NaOH + PbCO3 → Na2CO3 + Na2[Pb(OH)4] 4NaOH + PbCrO4 → Na2CrO4 + Na2[Pb(OH)4]

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 09:14:22pm