Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaOH, NH4HSO3 ra H2O, NH3, NaHSO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) , NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra H2O (nước) , NH3 (amoniac) , NaHSO3 (Natri bisulfit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaOH (natri hidroxit) tác dụng vói NH4HSO3 (Amoni bisunfit) tạo thành H2O (nước) NaHSO3 (Natri bisulfit)

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất NH4HSO3 (Amoni bisunfit) (Ammonium hydrogen sulfite; Sulfurous acid hydrogen ammonium salt)

(NH4)2SO3.H2O → H2O + NH3 + NH4HSO3 H2O + SO2 + (NH4)2SO3 → 2NH4HSO3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2

Phương trình để tạo ra chất NH3 (amoniac) (ammonia)

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 3H2 + N2 → 2NH3

Phương trình để tạo ra chất NaHSO3 (Natri bisulfit) ()

NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3 + NaHSO3 H2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2 H2O + Na2S2O5 → 2NaHSO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:16:00pm