Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaOH, C6H5COOCH=CH2 ra C6H5OH, CH2=CHCOONa

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) , C6H5COOCH=CH2 (Vivyl benzoat) ra C6H5OH (Phenol) , CH2=CHCOONa (natri acrylat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NaOH + C6H5COOCH=CH2C6H5OH + CH2=CHCOONa

Điều kiện khác: tỉ lệ mol 1:1

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + C6H5COOCH=CH2 => C6H5OH + CH2=CHCOONa  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaOH (natri hidroxit) tác dụng vói C6H5COOCH=CH2 (Vivyl benzoat) tạo thành C6H5OH (Phenol)

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất C6H5COOCH=CH2 (Vivyl benzoat) ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất C6H5OH (Phenol) (phenol)

H2O + HCOOC6H5 → C6H5OH + HCOOH C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3 NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa

Phương trình để tạo ra chất CH2=CHCOONa (natri acrylat) ()

NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa NaOH + CH2=CHCOO-CH3 → CH3OH + CH2=CHCOONa NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → C6H5ONa + H2O + CH2=CHCOONa

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:32:35am