Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaClO2 ra NaCl, NaClO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaClO2 (Natri clorit) ra NaCl (Natri Clorua) , NaClO3 (Natri clorat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành NaCl (Natri Clorua) ,trong điều kiện nhiệt độ 180 - 200

Phương trình để tạo ra chất NaClO2 (Natri clorit) (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt)

NaClO2.3H2O → 3H2O + NaClO2 NaOH + HClO2 → H2O + NaClO2 2NaOH + 2ClO2 → H2O + NaClO3 + NaClO2

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

Cl2 + 2Na → 2NaCl HCl + NaOH → H2O + NaCl BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Phương trình để tạo ra chất NaClO3 (Natri clorat) (sodium chlorate)

3Cl2 + 6NaOH → 3H2O + 5NaCl + NaClO3 3NaClO2 → NaCl + 2NaClO3 3Cl2 + 6NaHCO3 → 3H2O + 5NaCl + 6CO2 + NaClO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:49:08am