Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NO2, O3 ra N2O5, O2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NO2 (nitơ dioxit) , O3 (ozon) ra N2O5 (dinitơ pentaoxit) , O2 (oxi) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NO2 (nitơ dioxit) tác dụng vói O3 (ozon) tạo thành N2O5 (dinitơ pentaoxit) ,trong điều kiện nhiệt độ Nhiệt độ.

Phương trình để tạo ra chất NO2 (nitơ dioxit) (nitrogen dioxide)

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất O3 (ozon) (ozone)

3O2 → 2O3 4H2O + 4OF2 → O2 + 2O3 + 8HF 2H2SO4 + 2CsO2 → H2O + O3 + 2CsHSO4

Phương trình để tạo ra chất N2O5 (dinitơ pentaoxit) (dinitrogen pentoxide)

2HNO3 → H2O + N2O5 2NO2 + O3 → N2O5 + 2O2 6HNO3 + P2O5 → 3N2O5 + 2H3PO4

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 2H2O → 2H2 + O2 2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:20:54am