Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ MgCO3, H3BO3 ra H2O, CO2, Mg3(BO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ MgCO3 (Magie cacbonat) , H3BO3 (Axit boric) ra H2O (nước) , CO2 (Cacbon dioxit) , Mg3(BO3)2 (Magne borat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho MgCO3 (Magie cacbonat) tác dụng vói H3BO3 (Axit boric) tạo thành H2O (nước) Mg3(BO3)2 (Magne borat)

Phương trình để tạo ra chất MgCO3 (Magie cacbonat) (magnesium carbonate)

K2CO3 + MgSO4 → MgCO3 + K2SO4 2NaHCO3 + MgCl2 → H2O + MgCO3 + 2NaCl + CO2 Mg(HCO3)2 → H2O + MgCO3 + CO2

Phương trình để tạo ra chất H3BO3 (Axit boric) (boric acid)

3H2SO4 + 2B → 3SO2 + 2H3BO3 3H2O + BCl3 → 3HCl + H3BO3 3HNO3 + B → 3NO2 + H3BO3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2O + N2 NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 2CO + O2 → 2CO2 Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3

Phương trình để tạo ra chất Mg3(BO3)2 (Magne borat) (Magnesium borate(Mg3(BO3)2))

3MgCO3 + 2H3BO3 → 3H2O + 3CO2 + Mg3(BO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 07:32:39am