Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KClO ra KCl, KClO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KClO (Kali hypoclorit) ra KCl (kali clorua) , KClO3 (kali clorat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành KCl (kali clorua) ,trong điều kiện nhiệt độ 70

Phương trình để tạo ra chất KClO (Kali hypoclorit) ()

Cl2 + 2KOH → H2O + KCl + KClO KOH + HClO → H2O + KClO KOH + HClO4 → H2O + KClO

Phương trình để tạo ra chất KCl (kali clorua) (potassium chloride)

MgCl2 + K2SO3 → 2KCl + MgSO3 H2O + HCl + KCrO2 → KCl + Cr(OH)3 KOH + FeCl3 → KCl + Fe(OH)3

Phương trình để tạo ra chất KClO3 (kali clorat) (potassium chlorate)

H2O + KCl → H2 + KClO3 3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3 2KCl + Ca(ClO3)2 → 2KClO3 + CaCl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:29:28am