Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HNO3, H3As ra H2O, NO2, H3AsO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) , H3As (Arsine) ra H2O (nước) , NO2 (nitơ dioxit) , H3AsO4 (Axit arsenic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HNO3 (axit nitric) tác dụng vói H3As (Arsine) tạo thành H2O (nước) H3AsO4 (Axit arsenic)

Phương trình để tạo ra chất HNO3 (axit nitric) (nitric acid)

NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO Ba(NO3)2 + H2SO4 → 2HNO3 + BaSO4

Phương trình để tạo ra chất H3As (Arsine) (Arsine; Arsenic hydride; Arsenic(III) hydride)

3H2SO4 + Zn3As2 → 3ZnSO4 + 2H3As As2O3 + 12H → 3H2O + 2H3As

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 NH4NO2 → 2H2O + N2

Phương trình để tạo ra chất NO2 (nitơ dioxit) (nitrogen dioxide)

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất H3AsO4 (Axit arsenic) (Arsenic acid; Orthoarsenic acid)

18H2O + 14KClO3 + 3As2S3 → 9H2SO4 + 14KCl + 6H3AsO4 5H2O + As2O3 → 2H2 + 2H3AsO4 20H2O2 + As2S5 → 12H2O + 5H2SO4 + 2H3AsO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:07:55am