Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HNO2, H2NCH2COOH ra H2O, N2, HOCH2COOH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HNO2 (Axit nitrit) , H2NCH2COOH (Glycin) ra H2O (nước) , N2 (nitơ) , HOCH2COOH (Axit glycolic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

HNO2 + H2NCH2COOHH2O + N2 + HOCH2COOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO2 + H2NCH2COOH => H2O + N2 + HOCH2COOH  

Phương trình số #3

HNO2 + H2NCH2COOHH2O + N2 + HOCH2COOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO2 + H2NCH2COOH => H2O + N2 + HOCH2COOH  

Advertisement

Phương trình số #4

HNO2 + H2NCH2COOHH2O + N2 + HOCH2COOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO2 + H2NCH2COOH => H2O + N2 + HOCH2COOH  

Phương trình số #5

HNO2 + H2NCH2COOHH2O + N2 + HOCH2COOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO2 + H2NCH2COOH => H2O + N2 + HOCH2COOH  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:13:46am