Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl, CH3CH(NH2)COONa ra NaCl, CH3CH(NH3Cl)COOH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) , CH3CH(NH2)COONa (Natri 2-aminopropanat) ra NaCl (Natri Clorua) , CH3CH(NH3Cl)COOH (2-ammoniumchloride propanoic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

HCl + CH3CH(NH2)COONaNaCl + CH3CH(NH3Cl)COOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CH3CH(NH2)COONa => NaCl + CH3CH(NH3Cl)COOH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 09:41:15pm