Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2MnO4 ra H2O, MnO2, HMnO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2MnO4 (Manganic acid) ra H2O (nước) , MnO2 (Mangan oxit) , HMnO4 (Axit pemanganic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) HMnO4 (Axit pemanganic)

Phương trình để tạo ra chất H2MnO4 (Manganic acid) (Manganic acid)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

Phương trình để tạo ra chất MnO2 (Mangan oxit) (manganese dioxide)

2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

Phương trình để tạo ra chất HMnO4 (Axit pemanganic) (Permanganic acid)

3H2MnO4 → 2H2O + MnO2 + 2HMnO4 6HNO3 + 2Mn(NO3)2 + 5PbO2 → 2H2O + 5Pb(NO3)2 + 2HMnO4 8H2O + 2MnSO4 + 5H2S2O8 → 12H2SO4 + 2HMnO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:22:23am