Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H, LiNO3 ra H2O, LiNO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H (Hiđro) , LiNO3 (Liti nitrat) ra H2O (nước) , LiNO2 (Liti nitrit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H (Hiđro) tác dụng vói LiNO3 (Liti nitrat) tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất H (Hiđro) (Hydrogen)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất LiNO3 (Liti nitrat) (Lithium nitrate; Nitric acid lithium salt)

LiNO3.3H2O → 3H2O + LiNO3 AgNO3 + LiCl → AgCl + LiNO3 HNO3 + LiF → LiNO3 + HF

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

(6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 NH4NO2 → 2H2O + N2 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

Phương trình để tạo ra chất LiNO2 (Liti nitrit) (Lithium nitrite; Nitrous acid lithium salt)

Pb + LiNO3 → PbO + LiNO2 LiCl + AgNO2 → AgCl + LiNO2 2H + LiNO3 → H2O + LiNO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 04:32:45am