Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Fe2(CO3)3, H2O ra CO2, Fe(OH)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Fe2(CO3)3 (sắt (III) cacbonat) , H2O (nước) ra CO2 (Cacbon dioxit) , Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Fe2(CO3)3 + 3H2O3CO2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(CO3)3 + H2O => CO2 + Fe(OH)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 02:48:32am