Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ F2, BiF3 ra BiF5

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ F2 (flo) , BiF3 (Bitmut(III) florua) ra BiF5 (Bitmut(V) florua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho F2 (flo) tác dụng vói BiF3 (Bitmut(III) florua) tạo thành BiF5 (Bitmut(V) florua) ,trong điều kiện nhiệt độ 460-550

Phương trình để tạo ra chất F2 (flo) (fluorine)

KF → F2 + K 2HF → F2 + H2 IF7 → F2 + IF5

Phương trình để tạo ra chất BiF3 (Bitmut(III) florua) (Bismuth(III) fluoride; Bismuth trifluoride; Bismuth(III) trifluoride)

3HF + BiClO → H2O + HCl + BiF3 3KF + Bi(NO3)3 → 3KNO3 + BiF3 BiF5 → F2 + BiF3

Phương trình để tạo ra chất BiF5 (Bitmut(V) florua) (Bismuth(V) fluoride; Bismuth pentafluoride; Bismuth(V)pentafluoride)

F2 + BiF3 → BiF5

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 03:10:12am