Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ F2, BN ra N2, BF3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ F2 (flo) , BN (Bo nitrua) ra N2 (nitơ) , BF3 (Bo triflorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

3F2 + 2BNN2 + 2BF3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + BN => N2 + BF3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho F2 (flo) tác dụng vói BN (Bo nitrua) tạo thành N2 (nitơ) ,trong điều kiện nhiệt độ Ở nhiệt độ phòng

Phương trình để tạo ra chất F2 (flo) (fluorine)

KF → F2 + K 2HF → F2 + H2 2ClF5 → Cl2 + 5F2

Phương trình để tạo ra chất BN (Bo nitrua) (Boron nitride; BN; Nitriloboron)

4NH3 + BCl3 → 3NH4Cl + BN 2NH3 + 2B → 3H2 + 2BN N2 + 2B → 2BN

Phương trình để tạo ra chất N2 (nitơ) (nitrogen)

NH4NO2 → 2H2O + N2 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất BF3 (Bo triflorua) (ANCA 1040; Boron trifluoride; Trifluoroboron; Trifluoroborane)

H3BO3 + 3HF → 3H2O + BF3 6CaF2 + H2SO4 + 7SO3 + Na2B4O7 → Na2SO4 + 6CaSO4 + 4BF3 B(OH)3 + 3HSO3F → 3H2SO4 + BF3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:12:02pm