Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaOCl2, H2O, CO2 ra CaCO3, CaCl2, HClO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) , H2O (nước) , CO2 (Cacbon dioxit) ra CaCO3 (canxi cacbonat) , CaCl2 (Canxi diclorua) , HClO (Hypochlorous acid) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng vói H2O (nước) CO2 (Cacbon dioxit) tạo thành CaCO3 (canxi cacbonat) HClO (Hypochlorous acid)

Phương trình để tạo ra chất CaOCl2 (Clorua vôi) (calcium oxychloride)

Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O CaO + Cl2 → CaOCl2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 NH4NO2 → 2H2O + N2 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 C + O2 → CO2

Phương trình để tạo ra chất CaCO3 (canxi cacbonat) (calcium carbonate)

Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH CaO + CO2 → CaCO3 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Phương trình để tạo ra chất CaCl2 (Canxi diclorua) (calcium chloride)

2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2 CaCO3 + 2HCl → H2O + CO2 + CaCl2 BaCl2 + Ca(OH)2 → Ba(OH)2 + CaCl2

Phương trình để tạo ra chất HClO (Hypochlorous acid) (hypochlorous acid)

Cl2 + H2O → HCl + HClO H2O + Cl2O → 2HClO 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 08:55:24pm