Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaCO3, SiO2 ra CO2, CaSiO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) , SiO2 (Silic dioxit) ra CO2 (Cacbon dioxit) , CaSiO3 (Canxi metasilicat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CaCO3 (canxi cacbonat) tác dụng vói SiO2 (Silic dioxit) tạo thành CO2 (Cacbon dioxit) ,trong điều kiện nhiệt độ 800

Phương trình để tạo ra chất CaCO3 (canxi cacbonat) (calcium carbonate)

Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH CaO + CO2 → CaCO3 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Phương trình để tạo ra chất SiO2 (Silic dioxit) (silicon dioxide)

H2SiO3 → H2O + SiO2 2O2 + SiH4 → 2H2O + SiO2 O2 + Si → SiO2

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3

Phương trình để tạo ra chất CaSiO3 (Canxi metasilicat) (Calcium metasilicate; Calcium silicate; Metasilicic acid calcium salt)

5C + Ca3(PO4)2 + 3SiO2 → 5CO + 2P + 3CaSiO3 CaCO3 + SiO2 → CO2 + CaSiO3 CaO + SiO2 → CaSiO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:52:40am