Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca3(PO4)2, H2SO4 ra Ca(H2PO4)2, CaSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca3(PO4)2 (canxi photphat) , H2SO4 (axit sulfuric) ra Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) , CaSO4 (Canxi sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng vói H2SO4 (axit sulfuric) tạo thành Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat)

Phương trình để tạo ra chất Ca3(PO4)2 (canxi photphat) (calcium phosphate)

3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaNO3 2Na3PO4 + 3CaCl2 → Ca3(PO4)2 + 6NaCl 3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2 + 3H2O

Phương trình để tạo ra chất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O2

Phương trình để tạo ra chất Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) ()

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2 Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

Phương trình để tạo ra chất CaSO4 (Canxi sunfat) (calcium sulfate)

Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4 Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4 CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 10:27:18am