Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca, P ra Ca3P2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca (canxi) , P (photpho) ra Ca3P2 (canxi photphua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca (canxi) tác dụng vói P (photpho) tạo thành Ca3P2 (canxi photphua) ,trong điều kiện nhiệt độ 350 - 450

Phương trình để tạo ra chất Ca (canxi) (calcium)

CaCl2 → Ca + Cl2 CaC2 + H2 → C2H2 + Ca 3H2 + CaCN2 → C + Ca + 2NH3

Phương trình để tạo ra chất P (photpho) (phosphorus)

5C + Ca3(PO4)2 + 3SiO2 → 5CO + 2P + 3CaSiO3 4P4O6 → 4P + 3P4O8 3Ca + 2PCl3 → 3CaC2 + 2P

Phương trình để tạo ra chất Ca3P2 (canxi photphua) ()

3Ca + 2P → Ca3P2 8C + Ca3(PO4)2 → Ca3P2 + 8CO 16Al + 3Ca3(PO4)2 → 8Al2O3 + 3Ca3P2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:54:54pm