Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca, H2 ra CaH2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca (canxi) , H2 (hidro) ra CaH2 (Canxi hidrua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca (canxi) tác dụng vói H2 (hidro) tạo thành CaH2 (Canxi hidrua) ,trong điều kiện nhiệt độ 500 - 700

Phương trình để tạo ra chất Ca (canxi) (calcium)

CaCl2 → Ca + Cl2 2Ca3P2 → 6Ca + 2P2 2Al + 4CaO → 3Ca + Ca(AlO2)2

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2H2O + 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH C6H12 → C6H6 + H2

Phương trình để tạo ra chất CaH2 (Canxi hidrua) (calcium hydride)

H2 + CaCl2 → 2HCl + CaH2 6Ca + 2NH3 → Ca3N2 + 3CaH2 2Ca + H2O → CaO + CaH2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:11:53am