Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca(H2PO4)2, KOH ra Ca3(PO4)2, H2O, K3PO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) , KOH (kali hidroxit) ra Ca3(PO4)2 (canxi photphat) , H2O (nước) , K3PO4 (kali photphat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

3Ca(H2PO4)2 + 12KOHCa3(PO4)2 + 12H2O + 4K3PO4

Điều kiện khác: KOH dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + KOH => Ca3(PO4)2 + H2O + K3PO4  

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) tác dụng vói KOH (kali hidroxit) tạo thành Ca3(PO4)2 (canxi photphat) K3PO4 (kali photphat)

Phương trình để tạo ra chất Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) ()

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2 Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

Phương trình để tạo ra chất KOH (kali hidroxit) (potassium hydroxide)

H2O + K2O → 2KOH 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4

Phương trình để tạo ra chất Ca3(PO4)2 (canxi photphat) (calcium phosphate)

3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaNO3 2Na3PO4 + 3CaCl2 → Ca3(PO4)2 + 6NaCl 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 2Ba3(PO4)2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 NH4NO2 → 2H2O + N2

Phương trình để tạo ra chất K3PO4 (kali photphat) (tripotassium phosphate)

3Ca(H2PO4)2 + 12KOH → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 4K3PO4 3KOH + 3Na2HPO4 → H2O + K3PO4 + 2Na3PO4 Ca(H2PO4)2 + H2O + K → Ca3(PO4)2 + H2 + K3PO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-07 11:16:42pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(