Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3COOH, C2H5ONa ra NaOH, CH3COOC2H5

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) , C2H5ONa (Sodium ethoxide) ra NaOH (natri hidroxit) , CH3COOC2H5 (Etyl axetat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CH3COOH (acid acetic) tác dụng vói C2H5ONa (Sodium ethoxide) tạo thành NaOH (natri hidroxit)

Phương trình để tạo ra chất CH3COOH (acid acetic) (ethanoic acid)

C2H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC2H5 2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COOH + H2O

Phương trình để tạo ra chất C2H5ONa (Sodium ethoxide) ()

2C2H5OH + 2Na → H2 + 2C2H5ONa 2Na + 2CH3CH2OH → H2 + 2C2H5ONa C2H5OH + NaOH → H2O + C2H5ONa

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất CH3COOC2H5 (Etyl axetat) ()

C2H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC2H5 CH3COOH + C2H5ONa → NaOH + CH3COOC2H5 C2H5OH + CH3COOCH3 → H2O + CH3COOC2H5

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-31 01:00:16am