Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Br2, C6H5NH2 ra C6H2Br3NH2, HBr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Br2 (brom) , C6H5NH2 (anilin) ra C6H2Br3NH2 (2,4,6-Tribromoanilin) , HBr (Hidro bromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3Br2 + C6H5NH2C6H2Br3NH2 + 3HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5NH2 => C6H2Br3NH2 + HBr  

Phương trình số #3

3Br2 + C6H5NH2C6H2Br3NH2 + 3HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5NH2 => C6H2Br3NH2 + HBr  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 03:41:13pm