Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2, Cr(NO3)3 ra Ba(NO3)2, H2O, Ba(CrO2)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) , Cr(NO3)3 (Crom(III) nitrat) ra Ba(NO3)2 (Bari nitrat) , H2O (nước) , Ba(CrO2)2 (Baricromat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ba(OH)2 (Bari hidroxit) tác dụng vói Cr(NO3)3 (Crom(III) nitrat) tạo thành Ba(NO3)2 (Bari nitrat) Ba(CrO2)2 (Baricromat)

Phương trình để tạo ra chất Ba(OH)2 (Bari hidroxit) (barium hydroxide)

BaCl2 + Ca(OH)2 → Ba(OH)2 + CaCl2 BaO + H2O → Ba(OH)2 2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2

Phương trình để tạo ra chất Cr(NO3)3 (Crom(III) nitrat) (Chromic nitrate; Chromium(III) nitrate; Trinitric acid chromium(III) salt)

Cr + 4HNO3 → 2H2O + NO + Cr(NO3)3 4N2O5 + 2Cr(CO)6 → 12CO + 2NO + 2Cr(NO3)3 4HNO3 + CrCl2 → H2O + 2HCl + NO2 + Cr(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất Ba(NO3)2 (Bari nitrat) (barium nitrate)

Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2 4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2 2HNO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2H2O

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2O + N2 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2

Phương trình để tạo ra chất Ba(CrO2)2 (Baricromat) ()

4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2 Ba(OH)2 + 2Cr(OH)3 → 4H2O + Ba(CrO2)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:32:41am