Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ BCl3, LiBH4 ra LiCl, B2H6

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ BCl3 (Bo(III) clorua) , LiBH4 (Liti borohidrua) ra LiCl (Liti clorua) , B2H6 (Diboran) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho BCl3 (Bo(III) clorua) tác dụng vói LiBH4 (Liti borohidrua) tạo thành LiCl (Liti clorua) ,trong điều kiện dung môi ête

Phương trình để tạo ra chất BCl3 (Bo(III) clorua) (Boron trichloride; Trichloroboron; Trichloroborane)

3Cl2 + 2BN → N2 + 2BCl3 3NaBH4 + 4SbCl3 → 3NaCl + 3BCl3 + 4SbH3 6Cl2 + B2H6 → 6HCl + 2BCl3

Phương trình để tạo ra chất LiBH4 (Liti borohidrua) (Lithium boron tetrahydride; Lithium tetrahydroborate)

2LiH + B2H6 → 2LiBH4 NaBH4 + LiBr → NaBr + LiBH4

Phương trình để tạo ra chất LiCl (Liti clorua) (Lithium chloride; Chlorolithium)

Cl2 + 2Li → 2LiCl CrCl3 + LiAlH4 → AlCl3 + H2 + CrCl2 + LiCl GaCl3 + 4LiH → 3LiCl + LiGaH4

Phương trình để tạo ra chất B2H6 (Diboran) (diborane)

H2SO4 + 2NaBH4 → 2H2 + Na2SO4 + B2H6 2HCl + 2NaBH4 → 2H2 + 2NaCl + B2H6 2BCl3 + 6LiBH4 → 6LiCl + 4B2H6

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 09:38:26pm