Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ag2S, NaCN ra Na2S, Na[Ag(CN)2]

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ag2S (Bạc sunfua) , NaCN (Natri cyanua) ra Na2S (natri sulfua) , Na[Ag(CN)2] (Natri argentocyanua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ag2S (Bạc sunfua) tác dụng vói NaCN (Natri cyanua) tạo thành Na2S (natri sulfua)

Phương trình để tạo ra chất Ag2S (Bạc sunfua) (silver sulfide)

2AgNO3 + Na2S → 2NaNO3 + Ag2S 4Ag + 2H2S + O2 → 2H2O + 2Ag2S 2AgNO3 + H2S → 2HNO3 + Ag2S

Phương trình để tạo ra chất NaCN (Natri cyanua) (Sodium cyanide; Cymag; Lunacid; Pantacyd; M-44)

NaCN.2H2O → 2H2O + NaCN C + NaNH2 → H2 + NaCN 3NaOH + K3[FeCN)6] → Fe(OH)3 + 3KCN + 3NaCN

Phương trình để tạo ra chất Na2S (natri sulfua) (sodium sulfide)

Ag2S + 4NaCN → Na2S + 2Na[Ag(CN)2] 2C + Na2SO4 → Na2S + 2CO2 6NaOH + 3S → 3H2O + 2Na2S + Na2SO3

Phương trình để tạo ra chất Na[Ag(CN)2] (Natri argentocyanua) (Sodium argentocyanide)

Ag2S + 4NaCN → Na2S + 2Na[Ag(CN)2] H2O + Ag2S + 4NaCN → NaOH + NaSH + 2Na[Ag(CN)2]

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:23:39am