Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ (CH3COO)2Ca ra CaCO3, CH3COCH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ (CH3COO)2Ca (canxi acetat) ra CaCO3 (canxi cacbonat) , CH3COCH3 (Axeton) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành CaCO3 (canxi cacbonat)

Phương trình để tạo ra chất (CH3COO)2Ca (canxi acetat) (canxi acetat)

Ca(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + 2H2O CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

Phương trình để tạo ra chất CaCO3 (canxi cacbonat) (calcium carbonate)

Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH CaO + CO2 → CaCO3 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Phương trình để tạo ra chất CH3COCH3 (Axeton) (acetone)

C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3 4H2SO4 + K2Cr2O7 + 3CH3CHOHCH3 → 3CH3COCH3 + 7H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3 (CH3COO)2Ca → CaCO3 + CH3COCH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-05 11:35:40am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(