Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế ZnSO4.7H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế ZnSO4.7H2O (Kẽm sunfat heptahidrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

7H2O + H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4.7H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H2SO4 + Zn => H2 + ZnSO4.7H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:19:54am