Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế XeF2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế XeF2 (Xenon florua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

F2 + Xe → XeF2

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Áp suất: áp suất Điều kiện khác: UV-bức xạ 300-500

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + Xe => XeF2  

Phương trình số #2

XeF4 + Xe → 2XeF2

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình XeF4 + Xe => XeF2  

Phương trình số #3

2Xe + 2OF2O2 + 2XeF2

Nhiệt độ: > 25

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Xe + OF2 => O2 + XeF2  

Advertisement

Phương trình số #4

Xe + O2F2O2 + XeF2

Nhiệt độ: -60°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Xe + O2F2 => O2 + XeF2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:33:00am