Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Hg(NO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Hg(NO3)2 (thủy ngân nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Hg + 2N2O4Hg(NO3)2 + 2NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Hg + N2O4 => Hg(NO3)2 + NO  

Phương trình số #3

HgO + 2HNO3H2O + Hg(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HgO + HNO3 => H2O + Hg(NO3)2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:20:38am