Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CrSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CrSO4 (Crom(II) sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Zn + Cr2(SO4)3ZnSO4 + CrSO4

Điều kiện khác: môi trường axit

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + Cr2(SO4)3 => ZnSO4 + CrSO4  

Phương trình số #2

2H + 2KCr(SO4)2H2SO4 + K2SO4 + 2CrSO4

Điều kiện khác: nguyên tử hydro được điều chế từ phản ứng Zn với H2SO4 loãng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H + KCr(SO4)2 => H2SO4 + K2SO4 + CrSO4  

Phương trình số #3

2H2O + 2Cr2(SO4)32H2SO4 + O2 + 4CrSO4

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Cr2(SO4)3 => H2SO4 + O2 + CrSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

Cr + H2SO4H2 + CrSO4

Điều kiện khác: nhiệt độc cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + H2SO4 => H2 + CrSO4  

Phương trình số #5

Cr2(SO4)3 + 2H → H2SO4 + 2CrSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr2(SO4)3 + H => H2SO4 + CrSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cr + H2SO4H2 + CrSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + H2SO4 => H2 + CrSO4  

Phương trình số #7

4H2O2 + 3H2SO4 + K2Cr2O77H2O + 4O2 + K2SO4 + 2CrSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O2 + H2SO4 + K2Cr2O7 => H2O + O2 + K2SO4 + CrSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

8Al + 21H2SO4 + 3K2Cr2O74Al2(SO4)3 + 21H2O + 3K2SO4 + 6CrSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2SO4 + K2Cr2O7 => Al2(SO4)3 + H2O + K2SO4 + CrSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 07:44:08am