Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CH2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CH2 (Methylen) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2(-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p, Na

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH2=CHCH=CH2 + CH(C6H5)=CH2 => (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n  

Phương trình số #2

C2H2 + HCOOH → HCOOCH = CH2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + HCOOH => HCOOCH = CH2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:24:55pm