Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Si là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Si (silic) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #3

O2 + SiSiO2

Nhiệt độ: 1200-1300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Si => SiO2  

Advertisement

Phương trình số #4

H2O + 2KOH + SiH2 + K2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KOH + Si => H2 + K2SiO3  

Phương trình số #5

2Cl2 + SiSiCl4

Nhiệt độ: 340- 420°C Điều kiện khác: trong dòng của Argon

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Si => SiCl4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2FeO + Si2Fe + SiO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + Si => Fe + SiO2  

Phương trình số #7

H2O + 2NaOH + Si2H2 + Na2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaOH + Si => H2 + Na2SiO3  

Advertisement

Phương trình số #8

2I2 + SiSiI4

Nhiệt độ: 750 - 810°C Điều kiện khác: trong dòng chảy Argon

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình I2 + Si => SiI4  

Phương trình số #9

Fe + 2SiFeSi2

Điều kiện khác: khi nấu kết

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + Si => FeSi2  

Advertisement

Phương trình số #10

Si + SiO22SiO

Nhiệt độ: 1100 - 1400°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Si + SiO2 => SiO  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:37:50am