Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CuS2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CuS2 (Đồng sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

22HNO3 + 4CuS24Cu(NO3)2 + 3H2O + 8H2SO4 + 7N2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + CuS2 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + N2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:13:10am