Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CuCl2.2H2O là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CuCl2.2H2O (Đồng(II) clorua dihydrat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho SOCl2 (Thionyl clorua) tác dụng vói CuCl2.2H2O (Đồng(II) clorua dihydrat) tạo thành HCl (axit clohidric) CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Phương trình để tạo ra chất SOCl2 (Thionyl clorua) (thionyl chloride)

SO2 + CCl4 → COCl2 + SOCl2 O2 + 2SCl2 → 2SOCl2 SO3 + SCl2 → SO2 + SOCl2

Phương trình để tạo ra chất CuCl2.2H2O (Đồng(II) clorua dihydrat) (Copper(II) chloride dihydrate; Copper(II) dichloride dihydroxide)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl C2H5Cl → C2H4 + HCl

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4

Phương trình để tạo ra chất CuCl2 (Đồng(II) clorua) (copper(ii) chloride)

CuO + 2HCl → H2O + CuCl2 Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CuCl2 Cu + 4HCl + 2KNO3 → 2H2O + 2KCl + 2NO2 + CuCl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:45:40am