Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có BiF3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có BiF3 (Bitmut(III) florua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

3H2SO4 + 2BiF36HF + Bi2(SO4)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + BiF3 => HF + Bi2(SO4)3  

Phương trình số #3

H2O + BiF32HF + BiOF

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + BiF3 => HF + BiOF  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:37:03am