Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có BaS2O6 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có BaS2O6 (Bari dithionat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2SO4 + BaS2O6BaSO4 + H2S2O6

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + BaS2O6 => BaSO4 + H2S2O6  

Phương trình số #2

K2CO3 + BaS2O6BaCO3 + K2S2O6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + BaS2O6 => BaCO3 + K2S2O6  

Phương trình số #3

K2SO4 + BaS2O6BaSO4 + K2S2O6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2SO4 + BaS2O6 => BaSO4 + K2S2O6  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:20:23am