Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có As là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có As (Asen) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

5F2 + 2As2AsF5

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng Điều kiện khác: cháy trong flo

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + As => AsF5  

Phương trình số #2

3O2 + 2As2As2O3

Điều kiện khác: cháy trong không khí

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + As => As2O3  

Phương trình số #3

9H2SO4 + 6KMnO4 + 10As9H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 5As2O3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KMnO4 + As => H2O + MnSO4 + K2SO4 + As2O3  

Advertisement

Phương trình số #4

3Cl2 + 2As2AsCl3

Nhiệt độ: 80–85

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + As => AsCl3  

Phương trình số #5

2As + 2BrF5Br2 + 2AsF5

Nhiệt độ: 100 - 200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình As + BrF5 => Br2 + AsF5  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6H2S2O7 + 2As3H2SO4 + 3SO2 + 2As(HSO4)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S2O7 + As => H2SO4 + SO2 + As(HSO4)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:14:44am