Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ XeF2 ra F2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ XeF2 (Xenon florua) ra F2 (flo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành F2 (flo) ,trong điều kiện nhiệt độ 600

Phương trình để tạo ra chất XeF2 (Xenon florua) (Xenon fluoride; Xenon(II) difluoride; Difluoroxenon(II))

F2 + Xe → XeF2 Xe + O2F2 → O2 + XeF2 XeF4 + Xe → 2XeF2

Phương trình để tạo ra chất F2 (flo) (fluorine)

KF → F2 + K 2HF → F2 + H2 XeF6 → F2 + XeF4

Phương trình để tạo ra chất Xe (Xenon) (Xenon; Xe)

2XeF2 → XeF4 + Xe Pt + XeF4 → Xe + PtF4 Na4XeO6 → 2Na2O + 2O2 + Xe

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:42:46am